32 m Radio Telescope
Specifications

Centre for Astronomy, NCU, Toruń

Specyfikacje
32-m radioteleskopu

Centrum Astronomii UMK, Toruń


 English/po angielsku       Polish/po polsku 

A description with number of pictures of the telescope is presented on the official site. See also voluminous Observer's Handbook and detailed documents:
• theoretical analyses of this antenna directional patterns (with abstract in English),
geometry of dish panels (in Polish, but there is related cross check in English),
• analysis and model for RT32 pointing (in English) with further discussion (in Polish and English), and
derivation of one of the furmulae given below in the table describing geometrical parameters (in Polish with English summary).

Antenna coordinates were determined with cm accuracy using the VLBI technique. These rectangular coordinates (which refer to the cross point of the elevation and azimuth axes) can be transformed into usual geographical coordinates:
Equatorial component at l = 0° x 3638558.51 m
Equatorial component at l = 90°E y 1221969.72 m
Polar component z 5077036.76 m
Equatorial component: √{x2 + y2}r3838270.19 m
Radial distance: √{x2 + y2 + z2}R 6364638.27 m
Height above the Earth spheroid h 133.61 m
Geocentric latitude: arctan(z/r) φ' 52.91050° =52°54'37.8"
Geodetic latitude φ 53.09546° =53°05'43.7"
Geographical longitude: arctan2(y,x)   λ18.56406° =
=
18°33'50.6"
1h14m15.36s
Recently (2016), these coordinates were measured with greater (mm) accuracy using observations at K-band. The final solution gave the following coordinates and velocities of the RT32 telescope for the epoch J2000:
x y z
Position [m] 3638558.490 1221969.797 5077036.782
Velocity [mm/yr] –18.9 ± 1.4 15.3 ± 0.8 6.0 ± 2.1

Converting these new coordinates (r = 3838270.192 m, R = 6364638.289 m) for the GRS80 ellipsoid (a = 6378137 m, 1/f = 298.257222101) gives: the same coordinates in angular units as the earlier measurements (to the last digit shown) and h = 133.628 m. Note that the height for these geodetic coordinates referred to the geoid (as used by the GPS system) is smaller than that referred to the ellipsoid by about 29.70 m (see e.g. here).


Schemat konstrukcyjny radioteleskopu – widok w pozycji serwisowej
Design of the radio telescope shown in the state of subreflector maintenance
(drawing by Z. Bujakowski, the principal designer)Rozkład i numeracja paneli oraz cienie w rzucie na płaszczyznę apertury
Panels and shadows as projected on the aperture plane Wersja polska/Polish     Wersja angielska/English 

Pełny opis 32-metrowego teleskopu wraz z jego zdjęciami można znaleźć na oficjalnej stronie oraz w artykule napisanym jeszcze w fazie projekowania instrumentu i w Podręczniku obsertwatora. Dostępna jest też szczegółowa prezentacja 'pozycjonowania' (po angielsku) oraz dyskusja pewnych z tym związanych problemów (zasadniczo po polsku), teoretycznych charakterystyk kierunkowych, opis geometrii paneli oraz wyprowadzenie jednego ze wzorów podanych w poniższej tabelce grupującej parametry geometryczne. Współrzędne anteny zostały wyznaczone z centymetrową dokładnością za pomocą obserwacji techniką VLBI wykonanych w 2000 r. Otrzymane stąd współrzędne prostokątne (odnoszące się do punktu przecięcia osi wysokości i osi azymutu) można przeliczyć na współrzędne geograficzne:
Składowa równikowa na l = 0° x 3638558,51 m
Składowa równikowa na l = 90°E y 1221969,72 m
Składowa biegunowa z 5077036,76 m
Składowa równikowa: √{x2 + y2}r3838270,19 m
Promień wodzący: √{x2 + y2 + z2}R 6364638,27 m
Wysokość nad elipsoidą h 133,61 m
Szerokość geocentryczna: arctan(z/r)   φ' 52,91050° =52°54'37,8"
Szerokość geodezyjna φ 53,09546° =53°05'43,7"
Długość geograficzna: arctan2(y,x)λ18,56406° =
=
18°33'50,6"
1h14m15,36s
Ostatnio współrzędne te zostały zmierzone z większą (mm) dokładnością dzięki obserwacjom w paśmie K przeprowadzonym w 2016 r. Otrzymano następujące współrzędne i prędkości teleskopu RT32 dla epoki J2000:
x y z
Pozycja [m] 3638558.490 1221969.797 5077036.782
Prędkość [mm/r] –18.9 ± 1.4 15.3 ± 0.8 6.0 ± 2.1

Po przeliczeniu r = 3838270,192 m, R = 6364638,289 m dla elipsoidy GRS80 (a = 6378137 m, 1/f = 298,257222101) te nowe współrzędne dają: takie same wartości współrzędnych w mierze kątowej jak wcześniejsze pomiary (w podanym zaokrągleniu) i h = 133,628 m. Dla tych współrzędnych geodezyjnych ta wysokość względem elipsoidy jest większa od wysokości względem geoidy (używanej w systemie GPS) o ok. 29,70 m (patrz np. tutaj).

File originally posted on April 16, 2003  
Last modified: November 12, 2018